Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e ALUIZNI-t. Procesin më pas e ndjekin institucionet deri në daljen e certifikatës së pronësisë. 50 familje duhet tw plotwsojnw dokumentacionin

Neritan Gjergo

Drejtoria e ALUIZNI-t ka publikuar listën me 300 pronarët që kanë gati lejen në rrethinat e Tiranws, 250 prej tw cilwve duhet ta tërheqin  pranw zyrave nw Laprakw, ndwrsa 50 tw tjerw duhet plotwsojnw dokumentacionin. Bëhet fjalë për leje të nxjerra në muajin shkurt. “Vetëdeklaruesit që kanë emrin në listë duhet të paraqiten pranë zyrave të ALUIZNI-t tw Tiranws me dokument identifikimi për tërheqjen e lejes së legalizimit. Për të gjithë vetëdeklaruesit e tjerë që nuk figurojnë në këtë listë ju informojmë se nga ana e ALUIZNI-t po punohet në mënyrë intensive për pajisjen e tyre me leje legalizimi”, bën të ditur Drejtoria e ALUIZNI-t. Përfituesit duhet të tërheqin lejen e legalizimit dhe më pas presin që Agjencia e Legalizimeve të ndjekë procedurën për pajisjen e tyre me certifikatën e pronësisë.

Tapia

Procedurat për marrjen e tapisë janë ndjekur nga ALUIZNI, i cili dorëzon dosjen e plotë në Hipotekë, por përfituesit duhet të shkojnë në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të aplikojnë për tapinë. Pas ndryshimeve të fundit ligjore qytetari do të marrë një kopje për të vërtetuar mbarimin e procesin të legalizimit, por gjithë procedura vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të bëhet nga Agjencia. Ndërkohë që sipërfaqja e parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit dhe për ndërtimet pa leje me funksion banimi jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet mbi masat e përcaktuara në këtë pikë, të cilat, për shkak të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin, nëpërmjet një kërkese me shkrim. Ndërsa në rastin kur ndërtimi pa leje disponohet nga më shumë se një person fizik ose juridik, regjistrimi i pjesëve takuese mbi pasuritë (parcelë dhe objekt) kryhet: në pjesë të pandara, ideale, sipas numrit të subjekteve; në pjesë takuese të ndara, sipas marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet subjekteve lirisht dhe të depozituar brenda afatit të vetëdeklarimit. Subjektet mund të përcaktojnë përveç pjesës takuese edhe pjesët fizike respektive nëse ndërmjet tyre përputhet vullneti.

ILMIAQIFBILLAKASHAR
PJETERPRENGGJONAJKASHAR
AHMETABDULLASHEHUFARKE
XHEVDETIBRAHIMGRESAKASHAR
HYSNIISLAMUKUVAQARR
ZYLFIOSMANMARKUKASHAR
METUSHSELIMDAKUKASHAR
AVNIAQIFDODAKASHAR
PETRITSINANBEKAFARKE
RAMISSELMANSEFAKASHAR
LULEZIMREFATCALINDROQ
SHKELQIMADEMHOXHAVAQARR
HALITVESELHOXHAZALL-HERR
ARTANSHEFQETQEFALIADAJT
BESNIKXHELALBULKUPEZE
DILAVERSULEJMANBARDHOSHIBERZHITE
ASTRITFERHATMEDAKASHAR
KUJTIMRIZATAFAKRRABE
OSMANSHAQIRHAXHIAJBALDUSHK
LULZIMHAJRISPAHIUKASHAR
SEITRESHITSALIPETRELE
BASHKIMMEHMETNDREUDAJT
BESNIKMUSTAFAKARAJKASHAR
IMERJANABDULLAMEREPEZAPEZE
ALFREDHAMZASELBABERZHITE
BESNIKGALIPVALISIKASHAR
AGRONNURIALLMUCABALDUSHK
ARBENALIPEKAVAQARR
AHMETHAJDARMURATIKASHAR
MEXHITSHAQIRMURATAJKASHAR
PELLUMBSABRIXHAFERRIKASHAR
ELTONBESNIKMERAMAPETRELE
MITATJAUPLILAKASHAR
BESIMDALIPJPCAKRRABE
HASANRIFATTZYBERAJFARKE
ASLLANSULSHIMAKASHAR
KADRIRAMAZANSALLAKUKASHAR
NAIMIBRAHIMLLOCIBALDUSHK
XHEVATHALIMPERZHILLAFARKE
BESNIKSHAQIRAGAVAQARR
VAIDLAVDIHIMAVAQARR
MILAIMPELLUMBFAJAZALL-HERR
FLAMURHAZIZKERCIKUPETRELE
ALEKOJONUZAGAVAQARR
SHEFITSABRIMOLLAYMERIVAQARR
OSMANSEFERDYBELIFARKE
PERPARIMHASANGJOKANDROQ
ANRIDALANMALIQAJVAQARR
THANASIBRAHIMXHUXHAZALL-HERR
REXHEPMISIMBUCIKASHAR
HAZIZASLLANAGAVAQARR
LEJE TË PATËRHEQURA
EMERATESIMBIEMERKOMUNE
PETRITSHEMSIPOTJAFARKE
FALENDERIMFERHATVRAPIVAQARR
SHPETIMFEJZHASADAJT
ASRTITAVDYLHIMAVAQARR
HAJREDINRASIMKASAMIFARKE
DRITANAHMETKUKLIBERZHITE
HALIMHYSENVRAJAZALL-HERR
ARJANITRAMAZANBUNOCADAJT
MUHAMEDIBRAHIMALLMUCABALDUSHK
XHEMILEBAJRAMRRUGANDROQ
LULZIMRIFATKUKADAJT
GEZIMLOGKAZHAJABALDUSHK
FLAMURHAMDIALIMADHIKRRABE
ARBENCENGRESAKASHAR
ILMIJEHEKURANSHEHUKASHAR
AGRONKADRISULAJKASHAR
SHUKRIALIBRIJAKASHAR
LULZIMHAKIRAMABALDUSHK
PETRITALIKACOLLJABALDUSHK
DITURIESABRILECIBALDUSHK
ERMIRALIALIUBERZHITE
SULEJMANFADILKACOLLJABALDUSHK
BASHKIMBEDRIPLAKUKASHAR
FREDIHAJDARPASHOLLARIKASHAR
SELAMIHAKIGAXHOLLIKASHAR
TOMORRZEFVATAJVAQARR
MAJLINDAJONUZDUDAKASHAR
XHAVITXHEMALAGAVAQARR
ERINDRUZHDISEFAVAQARR
BASHKIMMAHMUDGRIFSHAZALL-HERR
JONUZJUSUFPEQINIFARKE
HASANBEQIRHIDAZALL-HERR
HAZBIMALSULAZALL-HERR
SHEFQETBAJRAMPECAKASHAR
SINANMUHARREMDEDJAFARKE
MASARMEHDISELMANIFARKE
NASIPREXHEPSHEHUKASHAR
VANGJELJORGOVASILIUPEZE
BILALREFIKCELAFARKE
NAIMHASHIMOSMANAJFARKE
RUZHDIADEMDAPIKRRABE
MUSABANUSHDEDJAKRRABE
HALILIBRAHIMPOTKAKASHAR
HAJDARZYBERSULAPETRELE
SHKELQIMDAUTIBRABALDUSHK
ARBENVELIVRAJAZALL-HERR
QAMILXHEMALMETAZALL-HERR
RESHITMUSAGURRAPETRELE
RUZHDIHASANTOTAKASHAR
SABRIJERAMAZANALLDERVISHIFARKE
HAKISINANDEDJAFARKE
MALIQBESIMTURSHILLAKASHAR
ARJANMUSTAFMUSTAFAJFARKE
SKENDERSULEJMANSHEHIFARKE
ALISHAHINMAMAJKASHAR
MERKURQAMILVODHAFARKE
DERVISHISLAMHAKCANIFARKE
BASHKIMIMERMUHOKASHAR
OSMANADEMDAUTIDAJT
RAMAZANAHMETQOKUFARKE
ILIRSHAIPGJINIFARKE
KALOSHEKREMFERATIFARKE
ABDULLAZYBERDAJAKASHAR
KUJTIMREXHEPKUMEXHIKASHAR
MUHARREMUSTAFANURJAVAQARR
YLLIESATCEMETAKASHAR
HAMITSHAIPMANDRRIKASHAR
ARBENSABRICELABALDUSHK
ERVINMUSAKOSHINDROQ
HALITKADRIALLAFARKE
SKENDERSULEJMANSHEHIFARKE
RABIJEMYRTEZAZYBERIKASHAR
BESIMHAXHISHEHIFARKE
TASIM,YLMI,KLODJANALIMETAFARKE
FATOSHYSENOMERIVAQARR
SHEQERBAKIALLMUCABALDUSHK
XHELALELEZHIDRIVAQARR
MITATHUSMIKACOLLJABALDUSHK
XHEVAHIRBAKIALLMUCABALDUSHK
PETRITBAKIALLMUCABALDUSHK
HAXHIMURATAHMETAJBALDUSHK
ASLLANSINANMUSISLAMAJBALDUSHK
BASHKIMALIKACOLLJABALDUSHK
LULZIMMEHMETSHIMADAJT
PELLUMBHAMITDAJAKASHAR
ARDIANREXHEPUKUPETRELE
VEHBIRABINANBAFTSEFERIBALDUSHK
LIKOSELMANXHAFERRIVAQARR
FATOSXHELALDAMJANIVAQARR
YLLIBAJRAMBERZIUVAQARR
HARIFQAMILTOCIFARKE
NADIREMUHARREMDRIZAVAQARR
MURATOSMANQEPAFARKE
XHEMALRIZACULLHAJDAJT
RUZHDIALIXIXIFARKE
MUHAMETBAJRAMGJAURIKASHAR
ABDULLASELIMBITRIKASHAR
DASHAMIRQAMILLLOCIBALDUSHK
KEJSIASTRITSULAJBERZHITE
EDUARTQEMALALLMUCABALDUSHK
EDUARTRIFATRRUMBULLAKUBERZHITE
DORINAHAMZASAKOLLARIVAQARR
DHIMITERXHEMALIHIDRIBERZHITE
DRITANXHEMALIBICIFARKE
YLBERTXHELALHYKAKASHAR
FEIMJONUZZACEKASHAR
FESTIMOSMANMUCAPEZE
XHEZMIHEKURANKUPEKASHAR
AVNIZZENUNPASHAJKASHAR
KOCOJORGJIBENDODAJT
HYSNIRAMADANZANIKASHAR
ENVERALIMETAKASHAR
DIFRITHAXHIZAIMAJKASHAR
FLAMURLUTFIHOXHAKASHAR
FLAMURREFIKQEJVANIFARKE
RUSHITFETAHSULAJKASHAR
NAIMSINANVISHAVAQARR
VLADIMIRHAMDIXHURXHIKASHAR
KUJTIMABDIKACAKASHAR
PELLUMBRRAHMANHYKAKASHAR
AFRIMVAHIDPERZHILLADAJT
KORABKADRITOTAFARKE
YLBERSULEJMANSHABAFARKE
AGIMBATIMSHEHUKASHAR
ASTRITTAJARGREMBIFARKE
HASANMEXHIPMYFTARIFARKE
HAZBIMAKSUTHAFUZIFARKE
HEKURANIBRAHIMTUJANIFARKE
DURIMAVDIAGEJAPEZE
HANMUSTAFAPALUSHIFARKE
BESNIKRAMAZANSOLLAKUKASHAR
ADEMAGUSHKOCIJAKASHAR
SHPRESARAMADANMETHASANIKASHAR
ASLLANYLLITROKADAJT
RASIMEKREMFERATIFARKE
VALBONABAJRAMUKUVAQARR
NIKOLLNDUEMEMAZALL-HERR
PASHKGJINPERPALAJZALL-HERR
HALILMUSASADIKUZALL-HERR
HAMITRIZAKODRAZALL-HERR
ISLAMBEQIRKOKAZALL-HERR
NURIMUHARREMDOMIPETRELE
NEXHIPISMENTOTAFARKE
IBRAHIMSULEJMANALLMETAZALL-HERR
ADEMBEQIRKODRAZALL-HERR
HASANHASANHANAPEZE
ILRIJANXHEVITMEMISHAJFARKE
NEXHMIHAXHISELBAFARKE
ILIRRUSTEMLUSHAZALL-HERR
HAMDIAJETORUCIZALL-HERR
PJERINNDUEZMALAJZALL-HERR
HYSNIMISIRSTAFABALDUSHK
SHABANSEFERHIMAVAQARR
ARTURIBRAHIMLATIFIVAQARR
BISLIMUSLIDANAJKASHAR
BILIMANNOVRUZBILIMANIFARKE
BASHKIMGANIHALULIFARKE
BESIMNURIKONDIKASHAR
HAMDIVATHBALIBALDUSHK
VATHMEHMETBRARIFARKE
SHKELQIMAZEMMANOLLARIBALDUSHK
RESHITHASANRRUMBULLAKUKRRABE
ZELIESHAHINKRENAZALL-HERR
RRAHMANMEHMETDELIUDAJT
HAFUZHAMDIISMAILAJFARKE
ALBANASLLANSHIMAKASHAR
SOKOLHILEMERVATAJKASHAR
FATMIRSHEFKIZUNAKASHAR
BESIMHALITBUCIZALL-HERR
FASLLIGANIBIRACIFARKE
ELTJONPETRITXHAJAZALL-HERR
SOKOLNDUEBALLAZALL-HERR
JETNORSEJATHOXHAVAQARR
BAFTJARALIRAMUSHFARKE
ISUFSULSHIMAKASHAR
PALENDUEPECIZALL-HERR
ASTRITRAMIZALLUSHIZALL-HERR
ISMETBAJRAMREXHAJZALL-HERR
BYLBYLSALIMUCAZALL-HERR
ALLAMANXHELADINBRAJABALDUSHK
ADEM,LUTFIAHMET,ADEMMETAKASHAR
SHKELQIMOSMANKARAJDAJT
HAMZASELAMNOKAFARKE
BASHKIMKURTXHANIFARKE
ARBENHYSENHIMAKASHAR
VESILSHEFQETBERNETAFARKE
BAKIMUSTAFABALLAVAQARR
IDAJETSHEFKIVELSULAJZALL-HERR
GEZIMNIKOLLMEMAZALL-HERR
NEBIISUFNIKABERZHITE
SADIADEMKASABERZHITE
BASHKIMVEISLAKOLLARIBERZHITE
ZYHDIABAZKODRAZALL-HERR
SINANMUSAMEREPEZAPEZE
GEZIMALIBARDHIZALL-HERR
GENTIANHYSENKARAJBERZHITE
FATMIRSADINASUFIBERZHITE
HAMZAALIGJOKMELIVAQARR
HAXHIABDYLSHATRIZALL-HERR
KUJTIMKADRIMETANIKASHAR
SAMISADIKALLMUCABALDUSHK
ISMAILXHELALVISHAFARKE
FAREDINAHMETMUCOLLARIFARKE
NATASHAMERSINKUTROLLIFARKE
OSMANSHYQYRIDAPIBALDUSHK
MYZEJENGEZIMLACIDAJT
XHELALJASHARVREKAJKASHAR
AVNIILJAZHALILAJKASHAR
NEXHMIQANIMULLAFARKE
ABAZSULEJMANZENELIVAQARR
FLAMURYMERGJATAFARKE
ZIJAHAMZASHKRETAVAQARR
SHEFKISADIKHARIZIBALDUSHK
DEDENDUEBALAZALL-HERR
BASHKIMXHEVATHOXHAZALL-HERR
ASTRITRRAHIMISLAMAJZALL-HERR
IDRIZSULORROMAKASHAR
PRENDBEKTESHGJONIZALL-HERR
DURIMBESIMHIMAVAQARR
GEZIMHAJREDINDUMANIKASHAR
PAJTIMBASHKIMKODRAZALL-HERR
PREKNDUEALIAZALL-HERR
ISMAILHAMDILOKAKASHAR
VLADIMIRNDUESHPENDIZALL-HERR
LEONARDIRUSHITPINDERIKASHAR
KASTRIOTLAHIMZOGUZALL-HERR
RUFATVESELDUKAZALL-HERR
HALITHAKIKISLAMAJZALL-HERR
XHELADINHAKIKISLAMAJZALL-HERR
AZEMRAMAZANBELBAVAQARR
FATOSBEDRIALLMUCABERZHITE
SHABANMUSAULLINIZALL-HERR
FERIKMERSINGOGANDROQ
RAMIZSELIMSULAJKASHAR
FERIKRAMAZANZELABALDUSHK
SULEJMANHARIZGJOKMELIVAQARR
RAMAZANGAFURRAHMETAJFARKE
ILIRSABRITOTAKASHAR
RUSHITSELMANMURATAJKASHAR
XHAVITZYBERHIMAVAQARR
TELHAQAZIMSEFERAJVAQARR
IDRIZALIHARIZIBALDUSHK
ALTINRESHITHOXHAKASHAR
FERIDHAKIGURRAPETRELE
ERLANDSELMANHYKAPETRELE
SERVETBINAKGOJANIKASHAR
FATOSFADILKAXHEJABALDUSHK

Flash Lajme