Elmi Aziri
30 FAKTE PER QEVERISJE LOKALE SHEMBULLORE 2 VJECARE
1. Për 2 vjet qeverisje lokale në Gostivar, 4 çerdhe të reja për fëmijë.
2. Për 2 vjet qeverisje lokale në Gostivar, 3 stadiume të reja futbolli.


3. Për 2 vjet pushtet lokal në Komunën e Gostivarit, 9 kënde të reja lojrash për fëmijë.
4. Për 2 vjet qeverisje lokale në Gostivar, 17 km rrjet të ri të kanalizimit.
5. Për 2 vjet qeverisje lokale në Gostivar, rritje e pagave mujore për puntorët e higjienës komunale për 75%.
6. Për 2 vjet qeverisje lokale në Gostivar, 12 km rrjet të ri të ujësjellësit.
7. Për 2 vjet qeverisje lokale në Gostivar, rritje e pagave mujore për puntorët e parking dhe gjelbërim për 25%.
8. Për 2 vjet pushtet lokal në Gostivar, borxhi i komunës u zvogëlua për 2 milion euro.
9. Për 2 vjet pushtet lokal në Komunën e Gostivarit, 11 km rrugë të reja të asfaltuara.
10. Për 2 vjet qeverisje lokale, janë montuar 13 mijë llamba ndiçimi led.
11. Për 2 vjet qeverisje lokale, 0 afera koruptive!
12. Për 2 vjet qeverisje lokale, paraqitje e regullt e raporteve javore.
13. Për 2 vjet qeverisje lokale, dy stacionar për qentë endacak.
14. Për 2 vjet qeverisje lokale, të operuar mbi 300 qen endacak.
15. Për 2 vjet qeverisje lokale, kulm i ri i gjelbert në SHF “Goce Delçev” dhe renovim i palestrës sportive ne SHF “Vllazërimi”.
16. Për 2 vjet qeverisje lokale, mbi 100 deponi të egërra të pastruara.
17. Vitin e parë të qeverisjes lokale në komunën e Gostivarit, transferimet deri te organizatat joqeveritare në vitin 2018 janë për 200% më të larta se mesatarja vjetore e transferimeve në periudhën 2014-2017!
18. Shpenzimet komunale: ngrohje, komunikim dhe transport të realizuara në vitin 2018 janë për 100.000 EUR më të ulta se mesatarja vjetore e realizuar në periudhën 2014-2017!
19. Kompensimi social i realizuar në vitin 2018 është 27% më i lartë se realizimi mesatar vjetor për periudhën 2014-2017.
20. Mesatarja e realizimit të investimeve kapitale për periudhen 2018-2019 (2019 me kuartalin e tretë) është për 100.000 EURO më e lartë se mesatarja vjetore te investimeve kapitale të periudhës 2014-2017.
21. Trendi i uljes së kostove joproduktive vazhdon edhe në vitin 2019, Krahasuar me shpenzimet mesatare të realizuara në tremujorin e tretë në periudhën 2014-2017; Shpenzime të rrugës dhe meditjet për 26% më të ulta!!
22. Zvogëlim të shpenzimeve për shërbime kontraktuese për 50.000 EUR!!!
23. Zvogëlim të shpenzimeve për shërbime komunale, ngrohje, komunikim dhe transport për 130.000 EUR!!!
24. Transfere deri te organizatat joqeveritare në tre kuartalet e para te vitit 2019 jane 5 herë më të larta se mesatarja në periudhën 2014-2017 (për 160.000 EUR)!
25. Konvikti i nxënësve i cili para dy vitesh më shumë ngjasonte në një shtëpi të braktisur, është shndërruar në një mjedis të këndshëm për të banuar dhe mësuar.
26. Program për mbrojtje të ambientit jetësor.
27. Publikim i regullt i raporteve finansiare.
28. Qasje e lirë në informata me karakter publik.
29. Transparencë në vendim marje.
30. Shumë sipërfaqe të reja të gjelbërta, 3600 pemë, fidane dhe 6700 lule sezonale te mbjellura.

******

30 ФАКТИ ЗА ПРИМЕРНО ЛОКАЛНО 2 ГОДИШНО ВЛАДЕЕЊЕ

1. За 2 години локална власт во Гостивар, 4 нови детски градинки.
2. За 2 години локална власт во Гостивар, 3 нови фудбалски стадиони.
3. За 2 години локална власт во општина Гостивар, 9 нови детски катчиња.
4. За 2 години локална власт во Гостивар, 17 км нова канализациона мрежа.
5. За 2 години локална власт во Гостивар, покачување на месечните плати за вработените во ломунална хигиена за 75%.
6. За 2 години локална власт во Гостивар, 12 км нова водоводна мрежа.
7. За 2 години локална власт во Гостивар, покачување на месечните плати за вработените во паркинзи и зеленило за 25%.
8. За 2 години локална власт во Гостивар, долгот на општината се намали за 2 милиони евра.
9. За 2 години локална власт во општина Гостивар, 11 км нови асфалтирани улици.
10. За 2 години локална власт, монтирани се 13 илјади лед сијалици.
11. За 2 години локална власт, 0 коруптивни афери!
12. За 2 години локална власт, редовно објавување на неделни извешати.
13. За две години локално владеење, 2 нови стационари за бездомни кучиња.
14. За 2 години локално владеење, над 300 оперирани бездомни кучиња.
15. За 2 години локално владеење, нов зелен кров за ОУ “Гоце Делчев” и реновирана спортска сала во ОУ “Браство”.
16. За 2 години локално владеење, над 100 диви депонии исчистени.
17. Уште првата година на локална власт во Гостивар, трансфери до невладини организации, во 2108 година биле за 200% повисоки во однос на просечниот трансфер во периодот 2013-2017.
18. Трошоци за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт за 208 година, за 100 000 ЕУР пониски во однос на просечниот годишен просек на истите трошоци во периодот 2014-2017 год.
19. Социјалниот надомест реализиран во 2018 година е за 27% повисок од просечната годишна реализација за периодот 2014-2017 год.
20. Просекот на реализирани капитални инвестиции за периодот 2018-2019 (2019 заклучно со третиот квартал) е за 100 000 ЕВРА повисок од годишниот просек на капитални инвестиции за периодот 2014-2017.
21. Трендот на непродуктивните трошоци продолжува и во 2019 година! Споредбено со просекот на реализираните трошоци заклучно со третиот квартал за периодот 2014-2017, намалувањето на патни и дневни расходи за 26%!
22. Намалени трошоци за договорни услуги за 50.000 EUR!!!
23. Намалени трошоци за комунални услуги, греење, комуникација, и транспорт за 130.000 EUR!!!
24. Трансфери до невладините организации во првите 3 квартали од 2019 година се 5 пати повисоки во однос на просекот за периодот 2014-2017 (za 160.000 EUR)!
25. Ученичкиот дом кој пред две години повеќе личеше на напуштена куќа, претворен е сега во пријатна просоторија за домување и учење.
26. Програма за заштита на животната средина.
27. Редовно објавување на финансиски извештаи.
28. Слободен пристап до информации од јавен карактер.
29. Транспарентност во донесување на одлуки.
30. Многу голем број на нови зелени површини, засадени 3600 садници, дрва и 6700 сезонски цвеќиња.

G❤️STIVARI I PARI ??✅

Flash Lajme

Më të lexuarat