Në lidhje me informacione të caktuara të publikuara, dhe në lidhje me procesin gjyqësor për lëndën “TNT”, i hedh poshtë në mënyrën më të rreptë spekulimet e publikuara në lidhje me mbrojtjen time si avokat të lëndës, dhe me “shtirje” të pretenduara me përdorimin e gjuhës shqipe që të fitohet kohë në proces.


Unë si avokat, dhe në pajtueshmëri me dispozitat e avokatisë, jam i obliguar që gjithmonë të veproj në interesin më të mirë të klientit dhe ta respektoj parimet ligjore, që në mënyrë eksplicite avokat dhe klientit duhet të ekzistojë marrëdhënie mirëbesimi. Parimet për veprimin në interesin më të mirë të klientit dhe parimi i besimit janë themeli i profesionit të avokatisë.
Në atë kuptim, avokati është i obliguar që t’i përdorë të gjitha mekanizmat ligjore që i mundësojnë mbrojtjen më të mirë klientit dhe në mënyrë primare do të jenë në interes të klientit. Prej këtu, veprimi i avokatëve nuk mund të “interpretohet” në mënyrë të pabazuar se paska qëllim të caktuar sepse qëllimi është që të jepet mbrojtje profesionale në pajtueshmëri me ligjet dhe me Kodin e Etikës së avokatëve.
Në atë kuptim është edhe mbrojtja ime ndaj klientit Elisaveta Najdovska në lëndën “TNT” por edhe për të gjitha mbrojtjet e mia të deritanishme në procedurat gjyqësore si avokat. Është e saktë që në këtë rast unë dokumentet e parashtruara i kam dorëzuar në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën Shqipe dhe është e saktë që kërkova materialet-provat dëshmuese të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe, por ajo është e drejta ime legjitime në pajtueshmëri me legjislacionin, dhe veçanërisht me Ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Në nenin 9 të këtij ligji, midis të tjerash, parashikohet që në procedurat gjyqësore përveç përdorimit të gjuhës maqedonase përdoret edhe gjuha që e flasin të paktën 20% të qytetarëve, më saktë gjuhën shqipe.
Edhe përveç dispozitës së tillë, që është plotësisht e qartë, unë në pjesën e procedurës-seances gjyqsore më datën 6.11.2019 e përdorja gjuhën maqedonase, me çka i hedh poshtë të gjitha konstatimet paushalle (prezumuese) se paskam thënë që nuk e flas gjuhën maqedonase.
Faktet për këtë rast e thonë atë që vijon më poshtë:
Më datën 4.11.2019 dorëzova parashtresë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe, me çka e njoftova gjykatën për angazhimin e mbrojtësit të ri, të personit Elisaveta Najdovska, me kërkesën për shqyrtim në shkresat e lëndës dhe fotokopje të atyre shkresave dhe dëshmive me përkthim në gjuhën shqipe.
Për mbajtjen e seancës gjyqësore kërkova përkthim paralel (simultan), por seanca gjyqësore u anulua për datën 19.11.2019 për shkak se nuk kishte kushte. Paraprakisht më datën 6.11.2019 në seancën gjyqësore fola në gjuhën maqedonase. Ditën e ardhshme më datën 7.11.2019 vura re se nuk ka përkthim në gjuhën shqipe të provave, dhe më duhet që të dilja nga salla gjyqësore vetëm për faktin se materiali-provat është vëllimor por edhe pa përkthim në gjuhën shqipe.
Si deri tani, unë edhe në këtë rast do veproj në pajtueshmëri me ligjet dhe interesin më të mirë për klientin tim, dhe për të gjitha “dyshimet” dhe “interpretimet” përsëri i referohem dispozitave pozitive ligjore për gjuhët, për procedurat dhe për avokatinë, ku si vlerë themelore, është i theksuar interesi i klientit dhe mirëbesimi.

Flash Lajme

Më të lexuarat